Posts Tagged ‘Mešani časi’

Komentarji tečajnikov 004

March 14th, 2016

V šoli angleškega jezika Galluslingua sem bila na individualnih urah – priprave na izpit. Na moji fakulteti sem morala opraviti izpit iz angleškega jezika. Ker sem veliko stvari od mature pozabila, sem se odločila da določene stvari ponovim s pomočjo inštruktorja. Vesela sem bila, ker sem lahko sama določala kaj bi rada predelala, prvič na tečaju sem jaz imela vodilno vlogo glede vsebine. Po 20 urah priprav sem izpit uspešno zaključila. Individualne ure so mi zelo pomagale. Domačih nalog je bilo ravno prav, če pa sem hotela več ali manj, pa tudi ni bil problem. Moj inštruktor Niko je z svojim mirnim, vzpodbudnim in fleksibilnim pristopom meni zelo olajšal delo in umiril moje strahove ki sem mu jih na začetku zamolčala.

Za vedno si bom zapomnila njegov stavek : There are no stupid questions, ask me anything!

Tina

http://www.galluslingua.si/tecaji-anglescine/

Komentarji tečajnikov 003

October 18th, 2013

Lani sem obiskoval priprave na maturo. V skupini nas je bilo pet. Ker nas je bilo tako malo smo vsi vedno prišli na vrsto, ko smo vadili branje, morali odgovarjati na vprašanja ali sestavljati pisati esej. Tukaj se ne moreš skriti kot v šoli kjer je 30 ljudi v razredu.
Včasih sem imel vsega vrh glave, pa tudi domačo nalogo nisem redno delal, vendar mi učitelj tega ni zameril, ampak mi je skušal dopovedati, da domača naloga koristi samo meni, njemu nič ne pomaga.
Včasih sem celo dobil 20 minut časa na začetku tečaja, da sem jo naredil in potem mi je popravil vaje medtem ko smo vadili slušno razumevanje. Bil je edini učitelj, ki sem ga imel v srednji šoli, ki se ni jezil name zaradi domačih nalog. Maturo iz angleščine sem naredil z oceno 4, kar me je zelo presenetilo. Očitno domače naloge niso tako pomembne. Angleščine sedaj ne sovražim več ampak jo sprejemam kot nekaj kar bom v življenju potreboval, kot nujno zlo.

Jure

http://www.galluslingua.si/tecaji-anglescine/

Angleška slovnica – Present Perfect or Past Simple

August 18th, 2013

Present Perfect or Past Simple Test

Click on the answer you think is correct.

1. When ________________ the school?
a)
have you joined
b)
did you joined
c)
did you join
d)
have you ever joined

2. ___________________ in England?
a)
Did you ever worked
b)
Have you ever worked
c)
Worked you
d)
Didn’t you have worked

3. That’s the best speech ______________
a)
I never heard
b)
I didn’t hear
c)
I used to hear
d)
I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________
a)
I never dealt with.
b)
I never had to deal with.
c)
I’ve ever had to deal with.
d)
I’ve never had to deal with.

5. ___________________ to him last week.
a)
I spoke
b)
I’ve already spoken
c)
I didn’t spoke
d)
I speaked

6. ______________ a contract last year and it is still valid.
a)
We have signed
b)
We signed
c)
We haven’t signed
d)
We have sign

7. _______________ from a business trip to France.
a)
I come back
b)
I came back
c)
I never came back
d)
I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.
a)
rised falled
b)
rose fell
c)
have risen have fallen
d)
rose have fallen

9. You ____________ to a word ____________
a)
listened I haven’t said
b)
didn’t listen I say
c)
listened saying
d)
haven’t listened I’ve said

10. I can’t believe that ________________ the news.
a)
you haven’t read
b)
you didn’t read
c)
you don’t read
d)
you read not

Angleška slovnica – Present Perfect Simple or Continuous 001 – rešitve

May 16th, 2011

A: Have you taken the dog for a walk yet? B: I have been working all day. I have just come home from work and I have not had the time yet to walk the dog. A: How long has the dog been home alone? B: For about 6 hours. You have not walked the dog for a long time. Don’t you want to go? A: Well, I have not been lazing about all day either, you know. I have a very important meeting tomorrow and I still have not finished my presentation. B: Okay, I will go then. Where have you put collar and leash? A: They are in the kitchen. By the way, have you eaten anything yet? If not, could you get us something from the supermarket? A: Have you taken the dog for a walk yet? B: I have been working all day. I have just come home from work and I have not had the time yet to walk the dog. A: How long has the dog been home alone? B: For about 6 hours. You have not walked the dog for a long time. Don’t you want to go? A: Well, I have not been lazing about all day either, you know. I have a very important meeting tomorrow and I still have not finished my presentation. B: Okay, I will go then. Where have you put collar and leash? A: They are in the kitchen. By the way, have you eaten anything yet? If not, could you get us something from the supermarket? A: Have you taken the dog for a walk yet? B: I have been working all day. I have just come home from work and I have not had the time yet to walk the dog. A: How long has the dog been home alone? B: For about 6 hours. You have not walked the dog for a long time. Don’t you want to go? A: Well, I have not been lazing about all day either, you know. I have a very important meeting tomorrow and I still have not finished my presentation. B: Okay, I will go then. Where have you put collar and leash? A: They are in the kitchen. By the way, have you eaten anything yet? If not, could you get us something from the supermarket? A: Have you taken the dog for a walk yet? B: I have been working all day. I have just come home from work and I have not had the time yet to walk the dog. A: How long has the dog been home alone? B: For about 6 hours. You have not walked the dog for a long time. Don’t you want to go? A: Well, I have not been lazing about all day either, you know. I have a very important meeting tomorrow and I still have not finished my presentation. B: Okay, I will go then. Where have you put collar and leash? A: They are in the kitchen. By the way, have you eaten anything yet? If not, could you get us something from the supermarket?

Angleška slovnica – Present Perfect Simple or Continuous 001

May 11th, 2011

Put the verbs into the correct tense (Present Perfect Simple or Present Perfect Progressive/Continuous).

 1. A: (you / take) the dog for a walk yet?
 2. B: I (work) all day. I (come / just) home from work and I (have / not) the time yet to walk the dog.
 3. A: How long (the dog / be) home alone?
 4. B: For about 6 hours. You (walk / not) the dog for a long time. Don’t you want to go?
 5. A: Well, I (laze / not) about all day either, you know. I have a very important meeting tomorrow and I still (finish / not) my presentation.
 6. B: Okay, I will go then. Where (you / put) collar and leash?
 7. A: They are in the kitchen. By the way, (you / eat) anything yet? If not, could you get us something from the supermarket?

Matura – Mešani časi 002 – Gap fill – It Was Midnight

October 27th, 2010

MIXED TENSES 002: IT  WAS MIDNIGHT …

Insert the right tenses: simple past, past continuous, past perfect

It was almost midnight and 1._________( to read) a thriller. I wanted to go to bed, but I kept postponing doing  it. Just one more page, 2. I ___________(to repeat) to myself from time to time. My wife and my children3. _______________(to sleep) upstairs. I was also enjoying the sweet feeling of  freedom that I couldn’t enjoy in daytime.

Then suddenly there was a blackout. 4. I__________ (to check) if there was something wrong with the lamp 5.  I _________(to use) but that was not the problem. It was not a stormy night, nobody was using the electric oven or the washing machine or the hairdryer or the dishwasher. No, the whole house was still and silent.

Not being able to find a rational answer, and still sitting in the complete darkness, 6. I ________(to start)  feeling a bit scared. Maybe I was under the influence of the thriller, but wasn’t that a low grating at the door? Was somebody tampering with it?

7. I___________ (to listen) with  intense concentration. No, there was  no noise, it was only my imagination. So, what was the blackout due to, then?

Groping in the dark, 8. I ________(to find) a candle. After lighting it, I decided to call the electricity company. It was past midnight by now, but they were very kind: they said they 9.  _________ (to arrive) in an hour’s time. 10. I_________ (to wait)for them sitting on the sofa, unable to read any longer.

The company 11. ___________(to request)  my cell phone  number, because the  bell wouldn’t be working, and it was with a start that I woke up when the cell phone rang.  12.   I ___________(to fall) asleep . I had perhaps been sleeping only a few minutes  because I felt confused and dizzy.  13. It___________ (to take) me some time to remember the situation I was in. The phone kept ringing. I didn’t want to wake up my family so I  had to stop it as soon as possible. 14. But where ___________( to put) it? I got up in a frenzy and I stumbled against the small tool I keep next to the sofa. It was a terrible pain. I limped to the door, opened it and   let the electrician in. 15. I ________ (to nurse) my feet when he came back. The light 16. ________(to precede) his return and the house was again illuminated by the light of the lamp.

He explained that the culprit was an ant, or maybe more than one. 17. They_________ (to enter) the electricity meter and left formic acid on the chip. 18. That ___________(to cause)  the blackout.

When I got up the next morning my foot still hurt. My wife saw me limping and said  ironically: “Have you challenged a monster in your dream?”

“Well, not a monster,” I answered , “only an ant.”

Angleška slovnica – Present Perfect 001

July 21st, 2010

The Present Perfect

Put the verb in brackets into the correct tense. Present perfect or Past simple.

1. He_______________ (live) in London for two years and then _______________ (go) to Edinburgh.

2. When I left school I_______________ (cut) my hair and_______________ (wear) it short ever since.

3. My brother_______________ (write) several plays. He_______________ (just/finish) his second tragedy.

4. I_______________ (not see) him for three years, I wonder where he is.

5. He_______________ (not smoke) for two weeks. He is trying to give up.

6. I_______________ (do) this sort of work when I_______________ (be) an apprentice.

7. I_______________ (write) the letter but I can’t find a stamp.

8. _______________ you_______________ (see) the moon last night?

9. The clock isn’t slow, it_______________ (stop).

10. A: Who_______________ (you/vote) for in the last election?

B: I_______________ (vote) for Mr. Pitt.

A: He_______________ (not/be) elected, _______________ (be) he?

B: No, he_______________ (lose) his deposit.

11. A: _______________ (you/like) your last job?

B: I_______________ (like) it at first but then I_______________ (quarrel) with my employer and he_______________ (dismiss) me.

A: How long_______________ (be)you there?

B: I_______________ (be)there for two weeks.

12. A: _______________ (Mary/feed) the cat?

B: Yes, she_______________ (feed) him before lunch.

A: What_______________ (she/give) him?

B: She_______________ (give) him some fish.

13. A: I_______________ (not see) your aunt recently.

B: No, she_______________ (not be) out of the house since she_______________ (buy) her colour TV.

14. A: How_______________ (you/get) that scar?

B: I_______________ (get) it in a car accident a year ago.

15. She_______________ (say) she’d ring me this morning, but it’s now 12.30 and she_______________ (not/ring) yet.

16. It_______________ (rain) for two hours and the ground is too wet to play on, so the match _______________ (be) postponed.

17. A: Why_______________ (you/make) such a horrible noise?

B: I_______________ (lose) my key and I_______________ (try) to wake up my wife by throwing stones at her window.

A: You_______________ (throw) stones at the wrong window. You live next door.

18. He_______________ (not/stop) since he arrived.

19. He_______________ (just/ride), that’s why he’s wearing a riding hat.

Angleška slovnica – Prevedi v angleščino 001 – Rešitve

April 7th, 2010

Prevedi v angleščino 001 – Rešitve

 1. I got a lot of presents yesterday.
 2. We are going to Russia today, bring warm clothes!
 3. He goes to work by train every day.
 4. Look, Marko is swimming without help.
 5. Three days ago we were skiing in Kranjska Gora and we met the famous skier Jure Košir.
 6. She did not finish her homework.
 7. They lived in Madrid for 20 years.
 8. He does not drink coffee.
 9. I am not a doctor.
 10. Did you send the letter?
 11. Did you sell your old car?
 12. We did not go to Rome because the weather was bad.
 13. I never eat shrimp.
 14. The prosecutor sent him to prison.
 15. He always washes the dishes.
 16. He travelled the world in 1999.
 17. She is cooking and her husband is reading the newspaper.
 18. I am reading a book now, leave me alone!
 19. It is not raining now, but it rained yesterday.
 20. I usually run 5 kilometres.
 21. He was a successful businessman 10 years ago.
 22. They hate cigar smokers.
 23. She cannot play golf.
 24. They bought a new house.
 25. We always bring the salad.
 26. He drank his drink.
 27. I have sent 20 e-mails today.
 28. Last year I fell and broke my leg.
 29. They saw an accident.
 30. I never see Janez because he is never home.
 31. This week we are playing 5 matches.
 32. He met 7 friends yesterday.
 33. Did you repair/fix the computer?
 34. He did not call his son yesterday.
 35. I work in Merkator.
 36. I am painting the apartment, please call me tomorrow.
 37. You went to Zagreb, I stayed at home.
 38. Did you fly or did you go by bus?
 39. They did not forget to lock the apartment.
 40. I did not catch the last ball and we lost the game.

Angleška slovnica – Prevedi v angleščino 001

March 31st, 2010

Prevedi v angleščino!

Uporabi  naslednje čase:

PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE

1. Včeraj sem dobil veliko daril.

2. Danes gremo  v Rusijo, prinesite topla oblačila.

3. Vsak dan gre v službo z vlakom.

4. Poglej, Marko plava brez pomoči.

5. Pred tremi dnevi smo smučali v Kranjski Gori in smo srečali slavnega smučarja Jureta Koširja.

6. Ona  ni končala svoje domače naloge.

7. Oni  so živeli 20 let v Madridu.

8. On ne pije kave.

9. Jaz nisem zdravnik.

10. Ali si poslal pismo?

11. Ali si  prodal tvoj stari avto?

12. Mi nismo šli v Rim, ker je bilo vreme slabo.

13. Jaz  nikoli ne jem škampov.

14. Tožilec ga je poslal v zapor.

15. On vedno pomije posodo.

16. Leta 1999 je prepotoval  svet.

17. Ona  zdaj kuha,  njen mož pa bere časopis.

18. Zdaj berem knjigo, pusti me pri miru.

19. Ne dežuje zdaj , je pa deževalo včeraj.

20. Ponavadi tečem 5 kilometrov.

21. Pred 10 leti je bil uspešen poslovnež.

22. Oni sovražijo kadilce cigar.

23. Ona ne zna igrati golfa.

24. Oni so kupili novo hišo.

25. Mi vedno prinesemo solato.

26. On je popil svojo pijačo.

27. Jaz sem danes poslal 20. elektronskih sporočil.

28. Lansko leto sem padel in si zlomil nogo.

29. Videli  so nesrečo.

30. Nikoli ne vidim Janeza, ker ga ni nikoli doma.

31. Ta teden  igramo 5 tekem.

32. Včeraj je srečal 7 prijateljev.

33. Ali si popravil računalnik?

34. Včeraj ni poklical svojega sina.

35. Delam v Merkatorju.

36. Zdaj barvam stanovanje, pokliči me prosim jutri.

37. Ti si šel v Zagreb, jaz pa sem ostal doma.

38. Ali ste leteli ali ste šli z avtobusom?

39. Niso pozabili zakleniti stanovanja.

40. Nisem ujel zadnje žoge in izgubili smo tekmo.

Rešitve sledijo,  srečno!

Matura – Mešani časi – Gap fill – Taj Mahal – Rešitve

March 1st, 2010

For centuries, the Taj Mahal (inspire) has inspired poets, painters and musicians to try and capture its elusive magic in word, colour and song. It (BE) is one of the most flawless architectural creations of the world. Since the 17th century, travellers (cross) have crossed continents to come and see this ultimate memorial to love, and few (be) have been unmoved by its incomparable beauty.

Taj Mahal (stand) stands in the city of Agra, in the northern Indian state of Uttar Pradesh, on the banks of the Yamuna River. It (build ) was built in the memory of the beautiful Arjumand Bano Begum, who (win) won the heart of a Mughal prince. She (marry) married at 21 to Emperor Jahangir’s third son Prince Khurram and (stay) stayed loyally by his side through good times and bad: in the luxurious royal palaces of Agra as well as the transient tents of war camps.

In AD 1628, Khurram (become ) became king after a bloody battle of succession: he (take) took the name Shahjahan or “King of the World” and (shower) showered his beloved begum with the highest titles. She (become) became Mumtaz Mahal, the exalted of the palace and Mumtaz-ul-Zamani, the exalted of the Age. But Mumtaz Mahal was not destined to be queen for long.

In 1631, Shahjahan (go) went on an expedition to the south and, as always, Mumtaz Mahal (accompany) accompanied him. But she (die) died in childbirth at Burhanpur. She (give) had given Shahjahan fourteen children, of whom four sons and three daughters (survive)survived. When Mumtaz Mahal (die) died, she (be) was just 39 years old. Shahjahan (be) was inconsolable and contemporary chronicles (tell) tell of the royal court mourning for two years. there (be) was no music, no feasting, and no celebration of any kind.

Over 20,000 workmen and artists (hire) were hired to complete the work but the monument still (take) took around 20 years to build. The building (cover) was covered in white marble and precious stones. When the emperor (die) died in 1666, he (bury) was buried next to his beloved Mumtaz. Today, the Taj Mahal (consider) is considered to be one of the most beautiful buildings in the world. More than that, it (see) is seen as a symbol of true love.