Posts Tagged ‘Pregovor’

Komentarji tečajnikov 004

March 14th, 2016

V šoli angleškega jezika Galluslingua sem bila na individualnih urah – priprave na izpit. Na moji fakulteti sem morala opraviti izpit iz angleškega jezika. Ker sem veliko stvari od mature pozabila, sem se odločila da določene stvari ponovim s pomočjo inštruktorja. Vesela sem bila, ker sem lahko sama določala kaj bi rada predelala, prvič na tečaju sem jaz imela vodilno vlogo glede vsebine. Po 20 urah priprav sem izpit uspešno zaključila. Individualne ure so mi zelo pomagale. Domačih nalog je bilo ravno prav, če pa sem hotela več ali manj, pa tudi ni bil problem. Moj inštruktor Niko je z svojim mirnim, vzpodbudnim in fleksibilnim pristopom meni zelo olajšal delo in umiril moje strahove ki sem mu jih na začetku zamolčala.

Za vedno si bom zapomnila njegov stavek : There are no stupid questions, ask me anything!

Tina

http://www.galluslingua.si/tecaji-anglescine/

Angleški pregovor 016

January 25th, 2011

Pregovor: Imagination is more important than knowledge.

Prevod: Domišljija je bolj pomembna kot znanje.

Meaning: For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.

Pomen:  Znanje je omejeno na vse kar zdaj vemo in razumemo, medtem ko domišljija sprejema celoten svet in vse kar bo kadarkoli za vedeti in razumeti.

Albert Einstein

Angleški pregovor 015

December 22nd, 2010

Pregovor: Variety is the spice of life.

Prevod: Raznolikost je začimba življenja.


Meaning: Doing a lot of different things makes life more interesting.

Pomen: Ko delamo mnogo različnih stvari, je življenje bolj zanimivo.

Angleški pregovor 014

December 14th, 2010

Pregovor: People who live in glass houses should not throw stones.

Prevod: Ljudje ki živijo v steklenih hišah nebi smeli metati kamnov.


Meaning: One should not criticize others for faults similar to one’s own.

Pomen: Ne kritiziraj drugih za napake , ki so podobne tvojim.

Angleški pregovor 013

June 24th, 2010

Pregovor: The devil has the best tunes.

Prevod: Hudič ima najboljše pesmi.

Meaning: To do something unworthy because it gives you pleasure.

Pomen: Narediti nekaj neprimernega, ker ti daje užitek.

Angleški pregovor 012

June 22nd, 2010

Pregovor: The blind leading the blind.

Prevod: Slepi vodi slepega.

Meaning: A person helping or advising someone knows as little about the subject as the person who is being advised.

Pomen: Oseba, ki pomaga in svetuje nekomu, ve tako malo o temi pogovora kot oseba, ki ji svetuje.

Angleški pregovor 011

May 27th, 2010

Pregovor: Experience is the best teacher.

Prevod: Izkušnje so najboljši učitelj.

Meaning: The best way to learn a job is to do it.

Pomen: Najboljši način kako se naučiti kakega dela, je da to delo preprosto opravimo.

Angleški pregovor 010

May 25th, 2010

Pregovor: It’s no use crying over spilt milk.

Prevod: Nima smisla jokati zaradi politega mleka.

Meaning: It is pointless to feel remorseful over a thing lost that can never be found or a mistake done that can never be corrected or rectified.

Pomen: Ni smiselno, da čutimo obžalovanje zaradi stvari, ki je nikoli ne bomo našli ali napake, ki je nikoli ne moremo popraviti.

Angleški pregovor 009

May 21st, 2010

Pregovor: Rome was not built in a day.

Prevod: Rim ni bil zgrajen v enem dnevu.

Meaning: It takes a long time to do a job properly.  You should not expect to do it quickly.

Pomen: Potrebno je veliko časa, da pravilno opravimo neko delo. Ne pričakujte, da boste delo opravili hitro.

Angleški pregovor 008

May 19th, 2010

Pregovor: No man can serve two masters.

Prevod: Nihče ne more služiti dvema gospodarjema.

Meaning: It’s impossible to follow instructions from two different sources.

Pomen: Nemogoče je slediti navodilom iz dveh različnih virov.