Posts Tagged ‘Vaje’

Komentarji tečajnikov 004

March 14th, 2016

V šoli angleškega jezika Galluslingua sem bila na individualnih urah – priprave na izpit. Na moji fakulteti sem morala opraviti izpit iz angleškega jezika. Ker sem veliko stvari od mature pozabila, sem se odločila da določene stvari ponovim s pomočjo inštruktorja. Vesela sem bila, ker sem lahko sama določala kaj bi rada predelala, prvič na tečaju sem jaz imela vodilno vlogo glede vsebine. Po 20 urah priprav sem izpit uspešno zaključila. Individualne ure so mi zelo pomagale. Domačih nalog je bilo ravno prav, če pa sem hotela več ali manj, pa tudi ni bil problem. Moj inštruktor Niko je z svojim mirnim, vzpodbudnim in fleksibilnim pristopom meni zelo olajšal delo in umiril moje strahove ki sem mu jih na začetku zamolčala.

Za vedno si bom zapomnila njegov stavek : There are no stupid questions, ask me anything!

Tina

http://www.galluslingua.si/tecaji-anglescine/

Komentarji tečajnikov 003

October 18th, 2013

Lani sem obiskoval priprave na maturo. V skupini nas je bilo pet. Ker nas je bilo tako malo smo vsi vedno prišli na vrsto, ko smo vadili branje, morali odgovarjati na vprašanja ali sestavljati pisati esej. Tukaj se ne moreš skriti kot v šoli kjer je 30 ljudi v razredu.
Včasih sem imel vsega vrh glave, pa tudi domačo nalogo nisem redno delal, vendar mi učitelj tega ni zameril, ampak mi je skušal dopovedati, da domača naloga koristi samo meni, njemu nič ne pomaga.
Včasih sem celo dobil 20 minut časa na začetku tečaja, da sem jo naredil in potem mi je popravil vaje medtem ko smo vadili slušno razumevanje. Bil je edini učitelj, ki sem ga imel v srednji šoli, ki se ni jezil name zaradi domačih nalog. Maturo iz angleščine sem naredil z oceno 4, kar me je zelo presenetilo. Očitno domače naloge niso tako pomembne. Angleščine sedaj ne sovražim več ampak jo sprejemam kot nekaj kar bom v življenju potreboval, kot nujno zlo.

Jure

http://www.galluslingua.si/tecaji-anglescine/

Angleška slovnica – Present Perfect or Past Simple

August 18th, 2013

Present Perfect or Past Simple Test

Click on the answer you think is correct.

1. When ________________ the school?
a)
have you joined
b)
did you joined
c)
did you join
d)
have you ever joined

2. ___________________ in England?
a)
Did you ever worked
b)
Have you ever worked
c)
Worked you
d)
Didn’t you have worked

3. That’s the best speech ______________
a)
I never heard
b)
I didn’t hear
c)
I used to hear
d)
I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________
a)
I never dealt with.
b)
I never had to deal with.
c)
I’ve ever had to deal with.
d)
I’ve never had to deal with.

5. ___________________ to him last week.
a)
I spoke
b)
I’ve already spoken
c)
I didn’t spoke
d)
I speaked

6. ______________ a contract last year and it is still valid.
a)
We have signed
b)
We signed
c)
We haven’t signed
d)
We have sign

7. _______________ from a business trip to France.
a)
I come back
b)
I came back
c)
I never came back
d)
I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.
a)
rised falled
b)
rose fell
c)
have risen have fallen
d)
rose have fallen

9. You ____________ to a word ____________
a)
listened I haven’t said
b)
didn’t listen I say
c)
listened saying
d)
haven’t listened I’ve said

10. I can’t believe that ________________ the news.
a)
you haven’t read
b)
you didn’t read
c)
you don’t read
d)
you read not

Angleška slovnica – Past Simple – Past Progressive 3 Exercises

April 30th, 2013

Simple Past or Past Progressive
Exercise 1

Put the verbs into the correct tense (Simple Past or Past Progressive).
1. A: »What ____________________(do / you) yesterday at 8 pm?«
2. B: »I __________________(sit) in the pub with Sam. Why?«
3. A: »I __________________(drive) to the sports centre at that time to play squash with a few friends. As we _____(be) only three players, I ________(try) to ring you to ask if you would like to come as well. But I ___________________(reach / not) you at home.«
4. B: »Why ___________________(ring / not / you) my mobile?«
5. A: »I actually __________(want) to ring your mobile, but by accident I __________(dial) William’s number. He _____________(do / not) anything special at that moment and really _______________(like) the idea of playing squash with us.«
Simple Past or Past Progressive
Exercise 2

Put the verbs into the correct tense (Simple Past or Past Progressive).
1. When I ______________(get) up yesterday, the sun __________________(shine) .
2. It ___________________(is) a beautiful morning.
3. So I _______________(decide) to cycle around a little.
4. I ________________-(go) to the shed and ____________(take) out my bike.
5. While I _________(cycle) past some villages, I _______________(see) some people in their gardens.
6. One man ____________-(mow) the grass while his wife ________________-(pick) strawberries.
7. After one hour of cycling in sunshine, a big fat raincloud suddenly ________________-(appear) and it ____________(start) to rain.
8. Luckily, a farmer ___________(notice) me and _____________(tell) me to come in.
9. While it ____________(rain) outside, I _________________(sit) in the farmer’s house.
10. After a while, the sun _________(come) out again.
11. I __________(thank) the farmer for his hospitality and ___________________(move) on.
Exercise 3
Put the verbs into the correct tense (Simple Past or Past Progressive).

1. We __________(wait) for Jane, when suddenly Louis __________________(come) around the corner.
2. I ______________(cycle) through the park, when I ______________(hear) a strange noise.
3. He ____________(pass) her a message when the teacher _________(look / not) .
4. I __________________(fall) asleep while I________________ (watch) TV last night.
5. When Mike and Jane ______________________(paint) the walls, their dog ________________(knock) over the paint pot.
6. Tom______________________ (break) his leg when he ____________(play) frisbee.
7. The phone ___________(ring) when I _______________(sit) on the toilet.

Angleška slovnica – Past Simple 009

December 14th, 2012

PAST Simple – QUESTIONS

Exercise on questions

Write questions in simple past.

 1. Anna / the window / open
 2. she / home / walk
 3. you / in the garden / work
 4. you / a song / sing
 5. she / on a chair / sit
 6. you / the castle / visit
 7. Jenny / the door / lock
 8. she / happy / be
 9. Greg / the ball / kick
 10. the car / at the corner / stop

Angleška slovnica – Past Simple 008

November 25th, 2012

PAST SIMPLE: Fill in the boxes with the correct form of each verb.


Tom got up very early yesterday morning and _____1_____ a bath. Then he _____2_____ down to the kitchen and _____3_____ two pieces of toast and _____4_____ a glass of milk. Tom works in the local hospital and, yesterday he _____5_____ the house at about 8 o’clock.

He _____6_____ the number ten bus and he _____7_____ at work at 8.30. He _____8_____ ‘good morning’ to his secretary, Maura, and then he _____9_____ all the letters that were on his table. Then he ____10______ Maura for a cup of coffee and he _____11_____ four very important letters.

At one o’clock, Tom _____12_____ for lunch in a café and _____13_____ his newspaper. He _____14_____ to the office at two o’clock and _____15_____ at six. He _____16_____ the bus because a friend ____17______ him in the car.

In the evening, he _____18_____ in the local swimming pool and _____19_____ shopping in the local supermarket where he _____20_____ a lot of food. He _____21_____ very tired in the evening so he _____22_____ television. He _____23_____ to bed at 11 o’clock and he _____24_____ about winning the lottery.

Verbs

return – go – have – dream – leave – have – arrive – say – take – ask – read – go – read – go – buy – not – take – read – take – swim – leave – be – watch – go – drink

Angleška slovnica – Past Simple 006 / nepravilni glagoli – Rešitve

October 20th, 2011

PAST SIMPLE 006: Irregular verbs/nepravilni glagoli: Rešitve:

 

a)

1. feed fed fed

2. sing sang sung

3. take took taken

4. swim swam swum

5. throw threw thrown

6. write wrote written

7. begin began begun

8. sleep slept slept

9. mean meant meant

10. fight fought fought

11. stick stuck stuck

12. light lit lit

13. teach taught taught

14. wake woke woken

15. speak spoke spoken

 

b)

 1. wear wore worn
 2. eat ate eaten
 3. hear heard heard
 4. cost cost cost
 5. fall fell fallen
 6. hit hit hit
 7. keep kept kept
 8. feel felt felt
 9. meet met met
 10. understand understood understood
 11. ride rode ridden
 12. put put put
 13. send sent sent
 14. shake shook shaken
 15. win won won

 

 

Angleška slovnica – Past Simple 006 / nepravilni glagoli

October 13th, 2011

PAST SIMPLE: Irregular verbs/nepravilni glagoli:

a) Put in the missing forms of the verbs.
Vstavi manjkajoče oblike nepravilnih glagolov: nedoločnik, past simple oblika, past participle oblika
Example: ____ – kept – ____

Answer: keep – kept – kept

1)
-fed –
2)- -sung
3)take -
-
4)
-swam –
5)throw -
-
6)
-
-written
7)-began -
8)sleep -
-
9)-
-meant
10)-fought -
11)stick -
-
12)-
-lit
13)teach -
-
14)
-
-woken
15)-spoke -

b)  Put in the missing forms of the verbs.
Example: ______ – taught – _______
Answer: teach – taught – taught

1)wear -
-
2)
-
-eaten
3)hear -
-
4)
-cost –
5)fall -
-
6)
-
-hit
7)keep -
-
8)
-felt - 

9)meet -
-
10)
-understood –
11) ride -
-
12)
-put –
13)
-
-sent
14)shake -
-
15)
-won –

Angleška slovnica – Passive voice 001- Rešitve

July 6th, 2011

Mixed Exercise on Passive Voice – Rešitve

Rewrite the sentences in passive voice.

 1. John collects money. – Money is collected by John.
 2. Anna opened the window. – The window was opened by Anna.
 3. We have done our homework. – Our homework has been done by us.
 4. I will ask a question. – A question will be asked by me.
 5. He can cut out the picture. – The picture can be cut out by him.
 6. The sheep ate a lot. – A lot was eaten by the sheep.
 7. We do not clean our rooms. – Our rooms are not cleaned by us.
 8. William will not repair the car. – The car will not be repaired by William.
 9. Did Sue draw this circle? – Was this circle drawn by Sue?
 10. Could you feed the dog? – Could the dog be fed by you?

Angleška slovnica – Passive voice 001

June 30th, 2011

Mixed Exercise on Passive Voice

Rewrite the sentences in passive voice.

 1. John collects money.
 2. Anna opened the window.
 3. We have done our homework.
 4. I will ask a question.
 5. He can cut out the picture.
 6. The sheep ate a lot.
 7. We do not clean our rooms.
 8. William will not repair the car.
 9. Did Sue draw this circle?
 10. Could you feed the dog?